Co nabízíme

Akademické centrum provozuje v rámci své činnosti Akademickou psychologickou poradnu (APP), ve které působí  psychologové z Katedry psychologie a sociologie řízení. Při poskytování poradenských služeb se řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce.

Základní formou činnosti APP na VŠE  je individuální psychologické poradenství. Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž poradce-psycholog přispívá klientovi k hledání řešení jeho osobních či vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního charakteru. Součástí poradenské služby může být i poskytnutí informací či edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta a možností poradce).

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které se zabývá především chorobnými symptomy a syndromy – v odůvodněných případech proto předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná pracoviště či centra krizové intervence.

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychodiagnostika a skupinové programy. Psychodiagnostika je zaměřená na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka. V následném rozhovoru s poradcem jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování klienta. Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových cílů.

Dále jsou v rámci APP nabízeny tyto služby a aktivity:

Termíny a registrace na doplňkové aktivity jsou zveřejňovány Rozvojovým a poradenským centrem VŠE či přímo na stránkách Akademického centra.