Co nabízíme

Akademické centrum provozuje v rámci své činnosti Akademickou psychologickou poradnu (APP), ve které působí  psychologové z Katedry manažerské psychologie a sociologie.

Základní forma činnosti APP na VŠE:

Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž poradce-psycholog přispívá klientovi k hledání řešení jeho osobních či vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního charakteru. Součástí poradenské služby může být i poskytnutí informací či edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta a možností poradce).

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které se zabývá především chorobnými symptomy a syndromy – v odůvodněných případech proto předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná pracoviště či centra krizové intervence.

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychodiagnostika a skupinové programy. Psychodiagnostika je zaměřená na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka. V následném rozhovoru s poradcem jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování klienta. Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových cílů.

Při poskytování poradenských služeb se řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce.

Dále jsou v rámci APP nabízeny tyto služby a aktivity:

Termíny a registrace na doplňkové aktivity jsou zveřejňovány Rozvojovým a poradenským centrem VŠE či přímo na stránkách Akademického centra.