O poradně

Akademická psychologická poradna (APP) poskytuje poradenské služby studentům, pracovníkům a případně absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bezúplatně. Základní formou činnosti APP na VŠE je individuální psychologické poradenství. Je zaměřené na studenty, doktorandy a pracovníky vysoké školy, kteří se ocitli v nesnadné situaci, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. V nabídce APP jsou i skupinové programy, zaměřené na zvládání zátěže spojené s vysokoškolským studiem. Akademická psychologická poradna nabízí poradenství i pro zahraniční studenty VŠE, kteří přijeli studovat do České republiky. S tím mohou být spojeny problémy s adaptací na nové prostředí, s porozuměním nové kultuře a se schopností s ní adekvátně komunikovat.

APP realizuje i další formy činnosti – např. psychodiagnostiku, pro studenty orientovanou na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka z hlediska kariérového směřování studenta; pro doktorandy a akademické pracovníky orientovanou na individuální předpoklady zvládání zátěže a osobnostní preference důležité pro personální rozvoj.

Detailní popis činnosti APP na VŠE:

 Individuální psychologické poradenství

Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž poradce-psycholog přispívá klientovi k hledání řešení jeho osobních či vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního charakteru. Součástí poradenské služby může být i poskytnutí informací či edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta a možností poradce).

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které se zabývá především chorobnými symptomy a syndromy – v odůvodněných případech proto předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná pracoviště či centra krizové intervence.

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychologická diagnostika a skupinové programy. Psychologická diagnostika je zaměřená na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka. V následném rozhovoru s poradcem jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování klienta. Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových cílů.

Při poskytování poradenských služeb se řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce.

Dále jsou v rámci APP nabízeny tyto služby a aktivity:

Termíny a registrace na doplňkové aktivity jsou zveřejňovány přímo na stránkách Akademického centra v Aktualitách. V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat e-mailem.

Pokud chcete být vždy informováni o nových termínech, seminářích, atd., přihlaste se k odběru novinek na hlavní stránce.

Odpovědná osoba: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.